سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

104

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

عاطفه عباسی

عاطفه عباسی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1488

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زینب سعیدنیا

زینب سعیدنیا

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

259

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم  سرایی

مریم سرایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

275

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1223

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مسعود دهقانی

مسعود دهقانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1207

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

طیبه هوشمندان

طیبه هوشمندان

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

722

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر علی اشرف  نورمحمدی

دکتر علی اشرف نورمحمدی

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

207

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مهری  صداقت

مهری صداقت

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

420

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سحر خانجانی

دکتر سحر خانجانی

دکتری تخصصی مشاوره

5100 +

مشاوره آنلاین

499

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

120

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

388

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نیر  ارسلانی

نیر ارسلانی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

71

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حکیمه محمد پور

حکیمه محمد پور

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

91

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

آسیه اسماعیل نیا

آسیه اسماعیل نیا

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی