این سرویس برای موارد اورژانسی در نظر گرفته نشده است. لطفا در موارد اورژانسی با شماره تلفن (۱۱۵) تماس بگیرید.

تزریق پنی سیلین، ترکیبات آهن و فاکتورهای انعقادی در منزل امکان‌پذیر نیست.

متاسفانه در محدوده شما موردی موجود نیست!