دکتر 	سید پوریا  فاتحی

دکتر سید پوریا فاتحی

دستیار تخصصی جراحی عمومی

600 +

مشاوره آنلاین

107

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سجاد چراغ سحر

دکتر سجاد چراغ سحر

دستیار تخصصی جراحی عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

111

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شروان فامیلی

دکتر شروان فامیلی

متخصص جراحی عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

14

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سعید محمودی ‌ور

دکتر سعید محمودی ‌ور

جراحی عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

7

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محسن محمدنژاد

دکتر محسن محمدنژاد

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

309

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب

دکتر مجتبی  کاشی

دکتر مجتبی کاشی

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

20

4.1

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر مسعود  نظامدوست

دکتر مسعود نظامدوست

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

15

4.2

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سید افشین عطارزاده

دکتر سید افشین عطارزاده

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

19

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر امیرمسعود  همایون

دکتر امیرمسعود همایون

دستیار تخصصی جراحی عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر افشین  افشاری

دکتر افشین افشاری

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

15

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علی اخوان

دکتر علی اخوان

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر قوام  پناهبر

دکتر قوام پناهبر

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

2

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

نوبت مطب

دکتر امیر محمد  اسکندری خانقاهی

دکتر امیر محمد اسکندری خانقاهی

دستیار جراحی عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

1

5.0

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محسن رافتی سخنگو

دکتر محسن رافتی سخنگو

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

157

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر بهمن رحیمی

دکتر بهمن رحیمی

متخصص جراحی عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

16

3.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

نوبت مطب