دکتر مصطفی عابدی

دکتر مصطفی عابدی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

1000 +

مشاوره آنلاین

99

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سارا  فتی

دکتر سارا فتی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

2000 +

مشاوره آنلاین

365

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر احسان   گرگانی

دکتر احسان گرگانی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

1500 +

مشاوره آنلاین

197

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر فرناز سمائی

دکتر فرناز سمائی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

53

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر رضا مهربان

دکتر رضا مهربان

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

39

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر محسن قربانی

دکتر محسن قربانی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

22

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر شهرزاد  ابراهیمی

دکتر شهرزاد ابراهیمی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

6000 +

مشاوره آنلاین

580

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر علیرضا اکبری

دکتر علیرضا اکبری

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر راضیه   آزادی

دکتر راضیه آزادی

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

9

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر حسین  گرمه ای

دکتر حسین گرمه ای

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

6

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سید علیرضا مکیان

دکتر سید علیرضا مکیان

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

35

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر سجاد چراغ سحر

دکتر سجاد چراغ سحر

دستیار تخصصی جراحی عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

111

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر زهرا گنج یار

دکتر زهرا گنج یار

پزشک عمومی

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر مهدیه  صفاری

دکتر مهدیه صفاری

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

12

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی

دکتر کیانا مدیریان

دکتر کیانا مدیریان

پزشک عمومی

نسخه الکترونیک

200 +

مشاوره آنلاین

30

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مشاوره متنی